+371 22 124 560

carelat-logo

Mūsu pieeja

Savā darbībā vēlamies sekot tādu valstu kā Zviedrijas un Vācijas modeļiem, veicinot cilvēku ar īpašām vajadzībām iekļaušanos sabiedrībā un nodrošinot līdzvērtīgas iespējas. Šo mērķu sasniegšanai būtiska ir sabiedrības izglītošana (piem., rīkojot informatīvas kampaņas), problēmsituāciju izpēte, risinājumu meklēšana, atbildīgo dienestu un amatpersonu uzrunāšana, kā arī atbalsta programmu izstrāde un to izpildes nodrošināšana.

Vienmēr esam gatavi uzklausīt priekšlikumus un sadarbības piedāvājumus!

28 806 690

Mūsu prioritātes darbā ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem:

  • cieņpilna attieksme, aprūpējamajā saskatot vispirms cilvēku un fokusējoties uz iemaņām un prasmēm un to attīstīšanu, nevis nespējībām (person-first approach);
  • individualizēta pieeja, pielāgojoties katra aprūpējamā un viņa ģimenes locekļu specifiskajām vajadzībām;
  • agrīna intervence, lai nodrošinātu iespējami veiksmīgāku rehabilitāciju un sociālo adaptāciju;
  • sadarbības veicināšana starp indivīda aprūpē iesaistītajām personām (asistentu, terapeitiem un rehabilitācijas speciālistiem, ģimenes locekļiem un izglītības vai aprūpes iestādēm, kuras tiek apmeklētas);
  • esošo paradigmu maiņa, lai veicinātu iekļaujošu izglītību un sociālu adaptāciju (esam gatavi runāt un rīkoties, lai panāktu to, ka “īpašie” bērni tiek iekļauti sabiedrībā ar iespēju apmeklēt vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības iestādi, apmācot mācībspēkus, pielāgojot vidi, lai padarītu to pieejamu);
  • mūsu darbinieku kvalifikācijas celšana, jaunu zināšanu apguve, piedaloties apmācībās un semināros, un profesionāla pilnveide.